Research Laboratories and Sectors

Тематика наукових досліджень:

 • розробка нових методів теорії прийняття рішень та прогнозування процесів в умовах детермінованих, стохастичних та нечітких невизначеностей
 • створення алгоритмічного і програмного забезпечення для систем аналізу процесів різної природи

Full name: Office Research interests
LR Yury K. Podlipenko 604 mathematical physics, estimation theory in terms of uncertainty for partial differential equations
SR Olena A. Kapustian 402 problem minimax estimation and forecasting, systems analysis and decision-making theory
HRS Anatolii O. Pashko 405 теорія випадкових процесів, статистичне моделювання, теорія чисел, захист інформації
JR Inna M. Nazaraga 609 modeling and forecasting of economic processes using modern information technologies
JR Ksenia D. Protasova 609 information systems, graph theory
JR Taras P. Zinko 609 methods of classification and clustering applications, pattern recognition
LE Tetiana V. Korobko 402
LE Maria V. Loseva 604
Full name: Office Research interests
HRS Dmytro B. Bui 603 теорія програмних алгебр композиційного типу, теорія нерухомих точок, теорія баз даних, композиційна семантика мови SQL, сучасні CASE-засоби
JR Tetiana S. Parfirova 603
R Serhii A. Poliakov 603
SR Liudmyla M. Silveistruk 603
SE Alla V. Bondar 603
SE Olena V. Shyshatska 603

Тематика наукових досліджень

 • інтелектуальна обробка даних та алгоритмічні аспекти обчислень
 • математичні методи теорії можливостей та її застосування
 • інформаційно-комунікаційні технології соціального спрямування

Наукові проекти

 • Проект фундаментального спрямування № 11БФ015-05 "Створення теоретичних основ методів та програмних засобів інтелектуалізації інформаційно–комунікаційних та трансформерних технологій" в рамках комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Інформатизація суспільства" (замовник МОН України).
 • Проект прикладного спрямування № 14БП015-06 "Методи та комп'ютерні засоби для розпізнавання та моделювання комунікаційної інформації" в рамках комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Інформатизація суспільства" (замовник МОН України).

Досягнення

 • Розроблені нові методи моделювання і розпізнавання образної візуальної інформації, мімічних та психоемоційних станів людини, голосової мовної інформації, кластеризації і класифікації інформації, нові методи дослідження жестових мов спілкування, створення комп'ютерних систем для медицини та освіти, побудови нових безконтактних інтерфейсів з комп'ютером, вирішення проблем перетворення текстової інформації у голосову і жестову форми.
 • ІТ вивчення жестової мови впроваджена на державному рівні, доступна для всіх користувачів і використовується як Стандарт відтворення жестової інформації. Методи адаптації впроваджені у систему керування промисловими роботами. Проходять стадію впровадження ІТ розпізнавання емоцій, озвучення текстів українською мовою, реабілітації хворих і т.п.

Публікації

 1. Афонін А.О., Лялецький О.О. Про інтелектуальні та інтерфейсні засоби систем автоматизації доведень теорем. // Вісник Київського національного університету, 2014, №.4, с. 125-128.
 2. Лялецький О.О. Елементарне доведення теореми нормалізації для βη-редукції. // Вісник Київсь-кого університету, Серія: фіз.-мат. науки, 2014, № 1, с. 158-160.
 3. Лялецкий А.А. Новые доказательства важных теорем бестипового экзистенциального λ-исчисления. // Кибернетика и системный анализ, № 4, 2014, с. 53-63
 4. Афонін А.О., Лялецький О.О. Навчально-методичний посібник "Стислі нотатки з дискретної математики. Числа, множини, функції, відношення". // Арталекс-принт, 2014, 58 с.
 5. Касьянюк В.C. Адаптивні антенні решітки: парето-оптимальне оцінювання. // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп'ютерні системи та компоненти, Т. 4, Вип. 4, 2013. — с. 95-99.
 6. Гаркуша Н.І. Про стійкість ненульового стану рівноваги однієї моделі взаємодії соціальних прошарків суспільства. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип. 2, 2014. – с. 104-107.
 7. Голік А.О., Донченко В.C. Застосування матричних векторів ознак у задачі розпізнавання дактильної мови жестів. // Системні дослідження та інформаційні технології, № 2, 2014, с. 102-114.
 8. A. Golik Standardization of geometrical characteristics in gesture recognition. // International Journal "Information Theories & Applications", 2014, Vol. 21, Number 1, pp. 48-53.
 9. Гаркуша Н.І., Горбачук В.М. Втрата ефективності в рівновагах Неша. // Математичне моделювання в економіці, №1, 2013. – с. 20-24.
 10. Гаркуша Н.І. Динаміка моделі Гудвіна з післядією. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.4, 2013. – с. 89-93.
 11. Гаркуша Н.І. Динаміка нелінійної моделі системи популяцій Леслі. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: кібернетика, вип.3, 2013. – с. 23-27.
 12. Голік А.О., Донченко В.C. Стандартизація геометричних характеристик в задачі розпізнавання дактильної мови жестів. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.4, 2013. – с. 100-103.
 13. A. Golik, V. Donchenko Matrix feature vectors and Hu moments in gesture recognition. // International Journal "Information Technologies & Knowledge", vol. 7, Number 4, 2013, P.380-391.
 14. A. Golik, V. Donchenko Matrix feature vectors in speech and gesture recognition. // International Journal "Information Theories & Applications", vol. 20, Number 2, 2013, P.143-155
 15. Голік А.О., Донченко В.С. Застосування еліпсоїдальної та ортогональної відстаней відповідності у задачах розпізнавання мови та жестів. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.1, 2013. – с. 146-155.
 16. Гаркуша Н.І. Про близькість моделей динаміки Вольтера та Гудвіна. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.2, 2013. – с. 131-134.
 17. Касьянюк В.С., Малютенко Л.М. Кластеризація даних з використанням теорії можливостей. // Наукові записки НаУКМА. Том 151. Комп'ютерні науки. – К., 2013. – 5 с.
 18. V. Kasyanyuk, I. Volchyna Problem of restoring the functions-signals by finite set of data with errors. // International Journal "Information Models and Analyses", 2013, Vol.2, No.4. – P.361-369.
 19. Заворотний А.Л., Касьянюк В.С. Парето-оптимальное восстановление функциональных зависимостей по нечетким данным. // Электронное моделирование, 2013, т. 35, №2. – с. 3-13.
 20. Лялецький О.О. Декартові властивості категорії умовно повних векторних решіток. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, №.3, 2012 С. 109-111.
 21. Голік А.О. Формування векторів ознак: реалізація алгоритмів розпізнавання мовної інформації засобами паралельних обчислень. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.3, 2012. – с. 141-151.
 22. Бычков А.С., Иванов Е.В., Касьянюк В.С. Теоретико-возможностный подход к моделированию систем нечеткой структуры. // Математические машины и системы. – 2012. – № 4. – с. 115-124.
 23. Касьянюк В.С., Малютенко Л.М., Польща М.В. Моделювання нечітких множин засобами теорії можливостей. // Наукові записки НаУКМА. Том 138. Комп'ютерні науки. – К., 2012. – с. 30-34
 24. Бичков О.С., Заворотний А.Л., Касьянюк В.С. Відновлення параметрів керованого об'єкта як задача багатокритеріальної оптимізації за Парето. // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, вип. 55, 2012р. – Х.:ХАИ, с.4-20
 25. A. Zavorotnyy, V. Kasyanyuk Pareto-optimum approach to mathematical modeling of odours identification system. // International Journal "Information Models & Analyses", vol. 1, №2, 2012р., p. 157-161.
 26. V. Kasyanyuk, I. Volchyna About possibility-theoretical method of piecewise-linear approximation of functional dependencies in problem of odors recognition. // International Journal "Information Models & Analyses", vol. 1, №2, 2012р., p. 162-169.
 27. Касьянюк В.С., Заворотний А.Л. Математическое моделирование электронного носа как задача парето-оптимизации. // Электронное моделирование, 2012р., Т. 34, №1. – с. 121-125.
Full name: Office Research interests
HRS Veda S. Kasyanyuk 38-2 mathematical modeling and computational methods, systems analysis and theory of optimal solutions, including decision-making under uncertainty, probability-theoretical and possibility-theoretical methods of processing and interpretation of results of experiments and the applying these methods for the tasks of optimal evaluation, restoration of functional dependencies, recognition and mathematical modeling
SR Alexandre A. Lyaletskiy 38-2 lambda-calculus, model theory, general algebra, group theory
R Andriy L. Zavorotnyy 38-2 probability-theoretical and possibility-theoretical methods of processing and interpretation of results of experiments and the applying these methods for the tasks of optimal evaluation, restoration of functional dependencies, recognition and mathematical modeling
LE Iryna I. Volchyna 38-2 logical-mathematical specifications and creation of systems for searching proofs, developing the methods and information technologies for modeling and recognition of gesture information
LE Natalia I. Garkusha economic cybernetics, information technologies, decision-making, mathematical modeling, advanced data processing methods, mathematical modeling and analysis of population models, modeling social strata of society, systems analysis and theory of optimal solutions, decision-making under uncertainty, modelling of dynamic processes of ecological systems
E Ludmila M. Malutenko 38-2 mathematical formalisms for data processing and data analysis in fuzzy environment
E Andriy O. Golik 405 clustering and classification, speech and Ukrainian tactile sign language recognition, programming, algorithms

Research Interests:

 • topology and groups
 • combinatorics of ultrafilters
 • asymptotic analysis of complex systems
 • queuing theory
 • game theory and job shop scheduling
 • system analysis of multichannel stochastic networks
 • controlled queuing systems
 • software development for statistical treatment of data

Research Projects

 • Fundamental Project № 11BF015-06, "Problems of decision making and system analysis of stochastic networks", 2011-2015 (Customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine).
 • Applied Project № 11BP015-01, "Developing the information system «Electronic university» by using algebraic and stochastic models", 2009-2013 (Customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine).

Publications

 1. I. Protasov, K. Protasova Kaleidoscopical configurations. // Український математичний вiсник, (2014) 11, №1, 79–86.
 2. I. Protasov, S. Slobodianiuk On the subset combinatorics of G-spaces. // Algebra Discrete Math., (2014) 17, 98–109.
 3. I. Protasov Sparse and thin metric spaces. // Mat. Stud. (2014) 41, 92–100.
 4. T. Banach, I. Protasov, O. Sipachova Topologization of a set endowed with an action of a monoid. // Topology Appl. (2014) 169, 161–174.
 5. I. Protasov, K. Protasova Kaleidoscopical configurations. // Math. Sciences, (2014) 2000, Issue 3, 352–357.
 6. I. Protasov, S. Slobodianiuk Ultracompanions of subsets of a group. // Comment. Math. Univ. Coroline (2014) 52, 2, 257–265.
 7. T. Banakh, I. Protasov, S. Slobodianiuk Densities, submeasures and partitions of groups. // Algebra Discrete Math. (2014) 17, N2, 193-221.
 8. O. Petrenko,I. Protasov, S. Slobodianiuk Asymptotic structures of cardinals. // AGT, (2014) 15, 2,137-146.
 9. I. Protasov Ultrafilters on metric spaces. // Topology and its Applications, (2014) 164, 207–214.
 10. E. Lebedev, D. Ponomarov Steady state analysis of retrial queueing systems with constant retrial rate. // TOP, 2014.
Full name: Office Research interests
LR Igor V. Protasov 220 algebra, topology, combinatorics, applied mathematics
HRL Anatoly V. Nikitin 220 system analysis, stability, optimization of solutions of stochastic differential equations and finite-dimensional Hilbert spaces
SR Serguei I. Dotsenko 220 game theory, mathematical modeling
JR Vadym D. Ponomarov 709 stochastic processes, optimal control of stochastic systems, modern programming techniques, estimation theory
LE Olga V. Kucherenko 706 а mathematical methods of applied statistics, packages of applied statistics, methods and algorithms of stochastic systems modelling, development of distance learning courses on probability theory and mathematical statistics
LE Olga V. Lukovich 709 data analysis, modelling of systems, software for processing and data analysis
E Irina Ya. Usar 709 стохастичні системи масового обслуговування, оптимальне керування інформаційними потоками в стохастичних системах, методи розрахунку стаціонарних характеристик для систем масового обслуговування, пакети статистичних програм

Тематика наукових досліджень

 • диференціальні рівняння в частинних похідних
 • оптимальне керування системами з розподіленими параметрами
 • прикладний функціональний аналіз
 • теорія екстремальних задач
 • наближені методи
 • комп’ютерне моделювання складних процесів механіки рідини, газу та плазми
 • статистичні методи розпізнавання образів та їх застосування в медико-біологічних дослідженнях
Full name: Office Research interests
HRL Oleh B. Stelia 218
SR Stanislav S. Zub 214
LE Tetiana S. Kivva 214
E Ivan V. Kirichenko 214
SR Gennadii V. Sandrakov 212 asymptotic methods, theory of averaging, equations of mathematical physics, mathematical hydrodynamics, variational problems, numerical mathematics, simulation, functional analysis
JR Leonid I. Potapenko 218
LE Olena A. Bilousova 214
E Svitlana V. Stanislavska 237
LE Ihor P. Sirenko 218
LE Larysa K. Rak 237
LE Iryna Yu. Simyanchuk 236

Research Interests:

 • optimal control
 • mathematical modeling
 • special numerical methods
 • stability analysis, sensitivity,control, observability, adequacy, feasibility of systems
 • the evaluation parameters and functional solutions, systems with variable dimension of phase space
 • pseudoinverse matrices
 • optimization of distributed systems with generalized impact and incomplete data
Full name: Office Research interests
HTL Grigoriy I. Kudin 408 structural optimization in control systems, digital processing of information using pseudoinverse methods, modeling of organic pollutants disposal, system analysis of economic systems with perturbation of elements of models
SR Alexander M. Bashnyakov 412 негладка оптимізація динамічних систем, задачі практичної стійкості динамічних процесів, оптимальне керування матричними диференціальними рівняннями
LC Mykola A. Kosovets 408 створення відмовостійких мультипроцесорних систем реального часу, створення інтелектуальних радарних систем, створення телекомунікаційних широкосмугових радіосистем, створення відео систем видимого, інфрачервоного та терагерцового діапазону
R Igor A. Kutsenko 409 development of algorithms for determination of optimal estimations of practical stability sets, development of algorithms of structurally-parametrical and minimax optimization in control systems, interpolation and minimax (Chebyshev) approximation of the continuous functions (surfaces) and functions (surfaces) the breaks by means of multivariate spline-function on chaotic net, construction of numerical models in case of "a black box" when only following information is available: a multivariate vector of "input" and its appropriate scalar size "on an output", time series analysis and the prognosis by means of underdetermined and overdetermined systems of equations
R Valentyna M. Petrovych 411 the interactive software package has been developed for automation of the experimental data processing and for solving dynamic systems mathematical models parameters of algorithms for linear and nonlinear of dynamical systems identification problems, creating and software implementation numerical-analytical algorithms for solving Cauchy problems for special type multidimensional systems has been designed and implementded, development of subsystems motion simulation of aircraft and technological processes, the use of matrix operations psevdooberascheniya to linear identification
JR Oleksandr A. Polishchuk 412 pattern recognition, digital signal processing, machine learning
JR Igor O. Stelia 411 mathematical modeling of human speech apparatus in the problems of computer synthesis, GIS, databases, decision support systems
JR Tetjana O. Pichkur 412 phraseology transformation in the discourse of contemporary German and Austrian print advertising
LE Vadim A. Visotsky 409 software development and support, technology progress prognostication
LE Nataliya M. Trebina 411 research and modeling of voice signals for the synthesis problem
E Andrii Yu. Kobzar 409 image processing, 3D reconstruction

Research Interests:

 • systems of parallel programming
 • local algorithms on discrete structures
 • algorithms for associative and local search in semantic networks
 • computational linguistics
 • artificial intelligence problems
 • computer graphics
 • information security in computer networks
 • intelligent knowledge bases
 • distributed computing
 • e-learning systems
 • transformer technology construction machinery
 • timer coding
 • mobile robotic devices "Exoskeleton"

Research Projects

 • Fundamental Project № 11BF015-05, "Creating a theoretical base, methods and application tools of intellectualization of information-communication and transformer technologies",2011-2015 (Customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine).

 • Fundamental Project № 06BF015-01, "Creation of theoretical base, methods and means of intellectualization of information and communication technologies for distributed computer systems",2006-2010 (Customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine).

 • Applied Project № RD/374/20-0514 "Handwriting character blocks recognition algorithms for mobile devices", 2014 (Customer – "Samsung Electronics Ukraine Company").

 • Applied Project № RD/381/29-0514 "Identification and analysis of named text entities", 2014 (Customer – "Samsung Electronics Ukraine Company").

 • Applied Project № 13DP015-01 "Realistic morphing algorithms for mobile devices", 2013 (Customer – "Samsung Electronics Ukraine Company").

 • Applied Project № 13DP015-02 "Identification and tracking of heterogeneous coreferential and other relations between text entities", 2013 (Customer – "Samsung Electronics Ukraine Company").

 • Applied Project № 12DP015-01 "Prototyping of efficient data encryption algorithms", 2013 (Customer – "Samsung Electronics Ukraine Company").

 • Applied Project № 12DP015-02 "Prototyping of algorithms for communication channel parameter matching for groups of agents in open distributed environments", 2013 (Customer – "Samsung Electronics Ukraine Company").

 • Applied Project № 12DP015-03 "Prototyping and implementation of algorithms for searching, tracking and semantic markup of concept environments in text documents", 2012 (Customer – "Samsung Electronics Ukraine Company").

 • Applied Project № 12DP015-01 "Development of new types of geometric object representation and algorithms for optimal processing of large object deformation processes", 2012 (Customer – "Samsung Electronics Ukraine Company").

 • Applied Project № 10DP015-04 "The research, processing and special algorithm software implementation factorization multi modules rsa", 2010-2011 (Customer – Ukraine Foreign Intelligence Service).

 • Applied Project № 11DP015-04 "Building a system of optimal classifiers for object recognition", 2011 (Customer – "Samsung Electronics Ukraine Company").

 • Applied Project № 11DP015-05 "Development of algorithms for editing (transformation) three-dimensional surfaces (opening and composition)", 2011 (Customer – "Samsung Electronics Ukraine Company").
Full name: Office Research interests
HRL Yeugen O. Osadchyy 702 transformer technology construction machinery, timer coding, mobile robotic devices "Exoskeleton"
SR Oleg A. Horbunov 702 development of medical information transformer technology to create systems manage human health and their implementation in practice
LE Natalia M. Hryhoreva 608 information systems, databases, computational complexity
LE Olena A. Veklych 712 databases, prevention and rehabilitation systems
E Valentina V. Goncharova 703 knowledge base, semantic processing of text documents
E Tetiana M. Provotar 605 б graph theory
E Alina Ye. Andrusenko 703 Applied linguistics, intellectual knowledge bases